อบรมทักษะระหว่างบุคคล Soft​ Skill​ “butterflies model” เรื่อง ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership skill)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562​ คณะเภสัช​ศาสตร์​ ได้จัดการอบรมทักษะระหว่างบุคคล Soft​ Skill​ “butterflies model” เรื่อง ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership skill) แก่นิสิตชั้นปีที่ 6 โดย​ ภญ. พรสุข วังอนานนท์ วิทยากรจากบริษัท​ Thai​ Osuka