หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

เปิดรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัย
5 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562
ศึกษาคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ pharmacy.swu.ac.th หรือติดต่อสอบถาม
Tel. 037-395094-5 ต่อ 21522-21523 Email: suwannav@g.swu.ac.th