สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์​ และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตจัดค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 12

สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์​ และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตจัดค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 12 ณ รร. บ้านซับดินดำ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 กพ. 63 โดยในวันที่ 8 เป็นกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 9
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน และวันที่ 10 กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชน โดยวันที่ 10 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย