สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน

🎥 Zoom Video Conference
สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน
โดยมีนโยบายการใช้บริการดังนี้
1. Zoom Video Conference รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้ account @g.swu.ac.th ในการจองใช้งานนะคะ)
⚠️เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจองใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
⏰ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
⏰ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
⏰ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

➖➖➖➖➖➖➖➖
📱สามารถจองขอใช้บริการ Zoom Video Conference ได้ที่ shorturl.asia/i9h8d หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
📌โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
📌E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th