วันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มศว

[วันสถาปนาคณะ]

📍วันที่ 25 มกราคม
วันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ 💊💊🧪🧪🧴🧴
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✨ “เป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”