วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566
หัวข้อการสัมมนา
ช่วงเช้า
-ถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มศว : แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
-ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชา และสายปฏิบัติการ
ช่วงบ่าย
บุคลากรสายวิชาการ อบรมหัวข้อ Listening with heart การรับฟังด้วยหัวใจ วิทยากรโดย คุณอภิรัตน์ บุญรัตน์
บุคลากรสายปฏิบัติการ อบรมหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) วิทยากรโดย : รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์