ภาพบรรยากาศกิจกรรม SWU OPEN HOUSE 2019 ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มศว ประสานมิตร