พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและแสดงความเคารพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ภายในพิธียังมีการมอบรางวัลและของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ภก.วัชรณัฐ เต็มแป้น (ด้านบำเพ็ญประโยชน์) และ ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ (ด้านการสร้างชื่อเสียง) การมอบรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น การมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และการมอบทุนการศึกษา ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต ได้แก่ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด, คุณสุจิตรา ชูพิทักษ์สิน, คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์, คุณสุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา, ภก.สรพงษ์-รุ่งวิมล สูติพันธ์วิหาร, คุณชญานิน ชูแก้ว, รศ.ดร.ภญ.กัญคดา อนุวงศ์, คุณแสงเสน่ห์ หาญอุดมลาภ, คุณชฤต รุธีรยุทธ, คุณปริวัชร-เพชรรัตน์ สันติยานนท์, บริษัท บัวขาวเทรดดิ้ง จำกัด, มูลนิธิบ้านสุทธาวาส, ร้านสถานียา จ.นครสวรรค์, สายเลือดวาย ไลน์ นนท์ เฟม ต่อ, ชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่านที่มอบทุนการศึกษาในปีการศึกษานี้