พิธีมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี นิสิตที่มีจิตอาสาและร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี นิสิตที่มีจิตอาสาและร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้อง 402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์