พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

ผศ.วิมล  พันธุเวทย์   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ผศ.ภัทราวดี  บูรณตระกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  ในรูปแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  2564  โดยในปีนี้ทางมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน  60,000 บาท ให้กับ นางสาววริษฐา  คุณเที่ยง นิสิตชั้นปีที่ 5  และนางสาวเจนจิรา ชูวงษ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6