พิธีบายศรีและผูกข้อมือบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีบายศรีและผูกข้อมือบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมผูกข้อมือ