ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมนิสิตพบผู้บริหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมนิสิตพบผู้บริหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 4, 5 และ 6 และในวันที่ 3 กันยายน 2564 สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 3 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป