ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม English for FUN; international week 2020

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม English for FUN; international week 2020 รวม 4 ครั้ง 4 กิจกรรม @13th Jan 2020: Concert on tour, @16th Jan 2020; Music VDO and Ads clips, @20th Jan 2020; Carpool VDO clips และ @23rd Jan 2020; Guess the songs ณ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นการเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยบรรยากาศสนุกสนาน