ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีความรู้และทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและมีทักษะในการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร โดยมีวิทยากรจากบริษัทวังม่วง ไฟร์เซฟตี้ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ