ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร