ผศ.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด

ผศ.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ในการจัดทำโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วย และ โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และได้จัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการการแพทย์แผนไทยและเภสัชจลนศาสตร์โมเลกุลเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากยาสมุนไพร “ โดยมี อ. ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มศว เป็นทีมวิจัย ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยร่วมสหสาขาวิชา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และมีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย เช่น ม. เกษตรศาสตร์ ม. มหิดล ม.ทักษิณ ในการร่วมมือกันทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน