ผศ.ภญ.จิตติมา มานะกิจ เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีเด่นจากผลการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผศ.ภญ.จิตติมา มานะกิจ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณเภสัชศาสตร์ มศว เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีเด่นจากผลการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาก ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ”