ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานพัฒนานักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน เรื่องระบบให้คำปรึกษาและการดูแลนิสิตนักศึกษา

ผศ.ภัทราวดี บูรณตระกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ผศ.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ อ.ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอาง อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทองและ อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์ คณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานพัฒนานักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน เรื่องระบบให้คำปรึกษาและการดูแลนิสิตนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่