ประชุมวิชาการ “ International Health Congress 2019” และนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Essential drugs hospitals won’t stock: Health personnel don’t trust their traditional medicines”

อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มศว เข้าร่วมประชุมวิชาการ “ International Health Congress 2019” และนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Essential drugs hospitals won’t stock: Health personnel don’t trust their traditional medicines” ณ. เมือง Oxford สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562