ประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )

ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง เข้าร่วม ประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
ระหว่างวันที่ 11 – ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ลลิตา วีระเสถียร นำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการใช้การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ในวิชาเภสัชเวท
ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Effectiveness and Attitude towards Active Learning in Pharmacognosy Subjects among Pharmacy Students, Srinakharinwirot University)” และ อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง นำเสนอในหัวข้อ “อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิจัยเป็นฐานของวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 และเภสัชเวท 3 ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Influence of Factor Affecting Efficiency of Integrated Reserach Based Learning in Pharmaceutical Technology 2 and Pharmacognosy 3 of Pharmacy Student at Srinakharinwirot University)”

 

 

.