ประชาสัมพันธ์ “ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2562”

“ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2562 ทางInternet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th