ประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรม “ประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเริ่มใช้ในประงบประมาณ 2563