ประกาศ เลื่อนลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ เลื่อนลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
จากวันที่ 17-24 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2565