ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม