ปฐมนิเทศและจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ (MKT) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการปฐมนิเทศและจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ (MKT) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Ms Teams) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในชั้นปีที่ 6 และเพิ่มเติมทักษะวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ (MKT) ที่มีความจำเป็นในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและการทำงานเป็นทีมได้ โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.รัชนีวรรณ อินทรหนองไผ่ ex-sales Manager, Sales Training Manager เป็นวิทยากรบรรยาย ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน Selling Skill ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์