บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มศว เข้าร่วม “โครงการการจัดการความรู้ในการสร้างงานวิจัยและแนวทางการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มศว เข้าร่วม “โครงการการจัดการความรู้ในการสร้างงานวิจัยและแนวทางการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์