บรรยากาศการเรียนวิชา ภทภ 416 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการเรียนวิชา ภทภ 416 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยจัดการเรียน 2 ระบบคู่ขนาน คือ รูปแบบ Online และ รูปแบบ On-site ที่คณะเภสัชศาสตร์ มศว นิสิตที่มาเรียน On-site จะได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารจากการอธิบายให้เพื่อนนิสิตในกลุ่มที่เรียน Online จากบ้าน ซึ่งคณะได้จัดการเรียนปฏิบัติการโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19