นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน สร้างเสริมสุขภาพและความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬา ส่งเสริมให้นิสิตมีความตระหนัก รัก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิต รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้