นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเมธาสิทธิ์ อุ่นสุข และนางสาวภูน้ำฟ้า ฑีฆายุพันธุ์
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร