นายศักดิ์ดนัย ดิษฐ์ศรี นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายศักดิ์ดนัย ดิษฐ์ศรี นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Formulation and characterization of microemulsion containing Kaempferia galangal oil as a sunscreen product ในงานประชุม The Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มศว ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย สาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มศว และ รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง