นักเรียนโครงการทุนพระราขทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่มาทัศนศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มศว ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่มาทัศนศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมี ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ รศ.วีระศักดิ์ สามี และรศ.วรพรรณ สิทธิถาวร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา