นักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าฝึกประสบการณ์วิจัยในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สาขาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 นักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าฝึกประสบการณ์วิจัยในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สาขาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านเภสัชศาสตร์ ได้ฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเปิดโอกาสฝึกประสบการณ์การทำงานวิจัยระดับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชศาสตร์