ธรรมะรับมือกับโลกยุค disruption

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมฟัง “ธรรมะรับมือกับโลกยุค disruption” โดยคุณศุภฤกษ์ สกุลพรชัยเลิศ (ครูซุปเค) ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์