ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการ“ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อให้นิสิตระลึก และแสดงออกในการตอบแทนคุณต่อสัตว์ทดลอง และอาจารย์ใหญ่ ที่ได้อุทิศร่างกายเพื่อให้นิสิตได้ใช้ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบร่างกายมนุษย์ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายพยาธิสรีรวิทยา ตลอดจนเภสัชวิทยาของยาได้ โดยองค์ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยได้จัดให้มีการใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ