งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.ภก.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตให้กับ ผศ.ดร.ภก.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ณ ห้อง 402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชีวิตการทำงานกว่า 25 ปีของ ผศ.ดร.ภก.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ ได้สร้างคุณูปการให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มศว ด้วยการนำประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยาและการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นิสิตเภสัชศาสตร์ มศว มีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพการทำงานทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งภายในคณะเภสัชศาสตร์ มศว อาทิเช่น ประธานศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ มศว และหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม อาทิเช่น ประธานอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขา pharmaceutical sciences, อุปนายกฝ่ายวิชาการและกรรมการที่ปรึกษา สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย), อนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพรและชีววัตถุ ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, ที่ปรึกษาด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต (GMP) รวมทั้งเคยได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2558” จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ภก.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ เป็นอาจารย์และเป็นบุคคลต้นแบบที่ยอดเยี่ยม จากใจพวกเราพี่น้องคณะเภสัชศาสตร์ มศว