งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 มรกตไอยราเกมส์

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 มรกตไอยราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2563