คณาจารย์และบุคลากร​คณะเภสัช​ศาสตร์​ มศว เข้าร่วมอบรม การใช้ Google classroom และ Google application และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสอน active learn​ing​

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร​คณะเภสัช​ศาสตร์​ มศว​ เข้าร่วมอบรม การใช้ Google classroom และ Google application และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสอน active learn​ing​ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์​ โดยวิทยากร​ คุณสุวิมล​ คงศักดิ์ตระกูล​ จากสำนักคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ