คณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย Muhammad Aswad Ph.D.,The Head of Master of Pharmaceutical Science จาก Hasanuddin University) และ Besse Hardianti Ph.D., Collaboration and Innovation affair member จาก STIFA (School of Pharmacy) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนายา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย Muhammad Aswad Ph.D.,The Head of Master of Pharmaceutical Science จาก Hasanuddin University) และ Besse Hardianti Ph.D., Collaboration and Innovation affair member จาก STIFA (School of Pharmacy) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนายา, ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี และ ห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว รวมถึงหารือเบื้องต้นด้านความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การทำวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึกจากหน่วยงาน โดย รศ.อรวินท์ พร่างแสงทอง และ ผศ.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย ให้การต้อนรับและดูแลการเข้าเยี่ยมชม