คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์