คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร