คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)
– นำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ ในเรื่อง สวนสมุนไพร พลิกฟื้นผืนดิน จากพื้นที่ดินเปรี้ยวเป็นสวนสมุนไพรที่ร่มรื่น
– สาธิตการทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ในกิจกรรม “รักษ์โลกด้วยการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งเพื่อใช้ในสวนสมุนไพร” โดยมี คุณวัลลภา จิตตะชัย และทีมงานที่ดูแลสวน (อรรถสิทธิ์ จำรัสทอง, นิพันธ์ เนียมปาน, เจริญชัย สัมฤทธิ์ และสมัย นาวงษ์)
.
– ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์