คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565