คณะเภสัชศาสตร์ เรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์

คณะเภสัชศาสตร์ เรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์