คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU U2T for BCG FAIR 2023

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU U2T for BCG FAIR 2023 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร