คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมขั้นบูรณาการในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมขั้นบูรณาการในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) ร่วมกับส่วนกิจการเพื่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ซึ่งภายในงานได้มีคณะต่างๆ เข้าร่วมแสดงบูธเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการแสดงบูธเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และนำน้ำสมุนไพรไปแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเปิดบูธเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของศูนย์บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์