คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)” ณ ศูนย์ผู้สูงวัย วัดประสิทธิเวช โดยคณะได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย พระภิกษุและผู้สูงอายุ ประมาณ 200 คน