คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องค์รักษ์โมเดล)

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องค์รักษ์โมเดล) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช ให้แก่ นักเรียนในพื้นที่บางปลากด ภายใต้กิจกรรม “บิงโกสมุนไพร” โดยได้จัดให้มีการเล่นเกมส์บิงโก และตอบคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันได้