คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตจัดโครงการ “ค่ายหมอยาอาสาสร้างเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15”

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตจัดโครงการ “ค่ายหมอยาอาสาสร้างเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15” ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเภสัชกรรมให้แก่นิสิต เภสัชศาสตร์ ในการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยในชุมชน รวมถึงเป็นการพัฒนานิสิตด้านทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนพรหมเพชร