คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.ภก.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

-จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฐาน BCG ที่นำเอาองค์ความรู้จากแลปภายใต้คณะเภสัชศาสตร์และศูนย์เพื่อความเป็นเลิศฯ พืชและสมุนไพร (CEPHIR) มาสู่ชุมชนประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้นำผลิตภัณฑ์จาก 5 ตำบลในอำเภออุทัยไปจำหน่ายและจัดแสดงในงาน ได่แก่
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ไข่ผำและเบเกอรี่ผำโปรตีนสูง จากตำบลโพสาวหาญ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากตอซังข้าว จากตำบลหนองน้ำส้ม
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ Plant D+ และเส้นใหญ่ไฮโปรตีน(เส้นใหญ่ผสมไข่ผำ) จากตำบลบ้านช้าง
ผลิตภัณฑ์ลาบผำกึ่งสำเร็จรูปและข้าวเกรียบเห็ด จากตำบลหนองไม้ซุง
ผลิตภัณฑ์เซเรียวพิมเสนน้ำเส้นใยตะไคร้หอมและคาโอรุสเปรย์ไล่ยุง จากตำบลข่าวเม่า

-ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-นำเสนอหลักสูตรภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ