คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระศักดิ์ สามี อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเคมี และ รศ.สริน ทัดทอง อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทที่ได้รับ อนุสิทธิบัตร สูตรน้ำมันหอมระเหยต้านเชื้อรา Malassezia furfur และ รศ.วรพรรณ สิทธิถาวร อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและคณะ ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเกสรบัวหลวงผลมะตูมและเปลือกไม้ฝิ่นต้นแบบผงแห้ง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา